Báo cáo tài chánh công ty mẹ

Báo Cáo Tài Chính Năm 2017

-Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2017

-Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2017

-Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét năm 2017

-Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ giữa niên độ đã được soát xét năm 2017

-Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017

Báo cáo tài chinh công ty mẹ quý II năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2017

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2017

Báo Cáo Tài Chính Năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất công ty cổ phần đại thiên lộc năm 2016

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4-2016

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2016

BCTC HOP NHAT CTY CP DTL QUY III NĂM 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ III NĂM 2016

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý II Năm 2016

Báo Cáo Tài Chính Năm 2015

-Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý IV Năm 2015

-Báo Cáo Tài Chính Công Ty Mẹ Năm 2015

-Báo Cáo Tài Chính Công Ty Mẹ Quý III Năm 2015

-Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý III Năm 2015

-Báo Cáo Tài Chính Đã Được Soái Xét

-Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Đã Được Soái Xét

-Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý II Năm 2015

Báo Cáo Tài Chính Năm 2014

-Báo Cáo Tài Chính Đã Được Kiểm Toán năm 2014

Báo Cáo Tài Chính Năm 2013

-Báo Cáo Tài Chính Đã Được Kiểm Toán năm 2013

Báo Cáo Tài Chính Năm 2012

-Báo Cáo Kiểm Toán năm 2012

Báo Cáo Tài Chính Năm 2011

Báo Cáo Kiểm Toán năm 2011

Báo Cáo Tài Chính Năm 2010:

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất năm 2010