Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Đại thiên Lộc trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bộ tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, được tổ chức vào ngày 20/4/2017 tới đây. Mời Quý Cổ đông click vào link dưới đây để tải về  :Tài liệu Đại hội cổ[…]