Nghị quyết hội đồng quản trị công ty cổ phần đại thiên lộc về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Nghị quyết hội đồng quản trị công ty cổ phần đại thiên lộc về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018