Notification

Thông BáoThông Tin Năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 

Thông BáoThông Tin Năm 2015

-Thông tin công bố quyết định về việc yêu cầu hủy phán quyết trọng tài (29/12/2015)

-Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc  (07/08/2015)

(v/v Bổ nhiệm cán Bộ)

Biên Bản ,Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc   (18/06/2015)

(v/v miễn nhiễm chức vụ Q.kế toán Trưởng Đối với bà Nguyễn thị Phước Diên)

-Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc (27/05/2015)

(v/v Bầu Chủ tịch,Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị)

-Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 (23/05/2015)

-Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên  Năm 2015 (23/05/2015)

Thông Báo Mời Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 

-Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc (15/04/2015)

-Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc (06/04/2015)

Thông BáoThông Tin Năm 2014

-Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Đại Thiên Lộc  (24/12/2014)

-Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Đại Thiên Lộc  (24/12/2014)

-Công Bố Thông Tin Thay Đổi Số Lượng Cổ Phiếu  (21/07/2014)

-Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Đại Thiên Lộc  (05/07/2014)

(v/v chấp thuận miễn nhiễm chức vụ Giám đốc tài chính đối với Ông Vũ thanh Nam)

-Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc   (05/07/2014)

(v/v chấp thuận miễn nhiễm chức vụ Giám đốc tài chính đối với Ông Vũ thanh Nam) 

Thông Báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết (06/06/2014)
Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị Về Việc Tăng Vốn Và Sửa Đổi Điều Lệ Công Ty (05/06/2014)

Quyết Định Về Việc Thay Đổi Niêm Yết (03/06/2014)  

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014 (24/04/2014)

Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014 (24/04/2014)

-Giấy Đề Nghị Chuyển Nhượng Quyền Mua Cổ Phần

-Giấy Đăng Ký Mua Chứng Khoán

Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Trả Cổ Tức Năm 2012  (24/01/2014)

-Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc  (24/01/2014)

(v/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2012)

-Giấy Chứng nhận Đăng Ký Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng  (20/01/2014)

-Thông Báo Phát Hành Cổ Phiếu Ra Công Chúng   (20/01/2014)

Thông BáoThông Tin Năm 2013

-Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc

(v/v thông qua nguyên tắc xác định giá chào bán và phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức) (12/12/2013)

-Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc

v/v miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc đối với Ông Phạm vương anh Vũ)   (18/11/2013)

-Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc

(v/v chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn thanh Sang)  (04/10/2013)

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại thiên Lộc

(v/v chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn thanh Sang)   (04/10/2013)

-Biên Bản Họp Hội Đồng Quản trị Công Ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

(v/v chấm dứt hoạt động công ty TNHH MTV Tôn Đại Thiên Lộc) (02/10/2013)

-Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc

(v/v chấm dứt hoạt động công ty TNHH MTV Tôn Đại Thiên Lộc) (02/10/2013)

-Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc

(v/v vay vốn ,bảo lãnh,mở thư tín dụng,chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng cho Công ty CP Đại Thiên Lộc Tại Vietinbank) (24/06/2013)

-Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc

(v/v vay vốn ,bảo lãnh,mở thư tín dụng,chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng cho Cty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc Tại Vietinbank) (24/06/2013)

-Biên Bản Họp Và Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

 (v/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc) (18/06/2013)

-Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc

(v/v miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc) (14/05/2013)

-Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc

(v/v miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc) (14/05/2013)

Quyết Định Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc

(v/v ban hành quy chế nội bộ về quản trí công ty) (14/05/2013)

-Biên Bản Họp Đại Hội Đồng CĐ Thường Niên Năm 2013 (25/04/2013)

-Nghị Quyết Đại Hội Đồng CĐ Thường Niên Năm 2013 (25/04/2013)

-Thông Báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (13/03/2013)

-Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị

(V/v Bổ nhiệm cán bộ) (12/03/2013)

-Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc

(V/v Bổ nhiệm cán bộ)  (12/03/2013)

-Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc

(v/v chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013)(07/03/2013)

-Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc  (07/03/2013)

-Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 (07/03/2013)

Thông BáoThông Tin Năm 2012

Thông báo Lý Do Giải Thế 02 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc (14/11/2012)

Biên Bản Kiểm Phiếu Ý kiến

(v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) (08/11/2012)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc

(v/v lấy ý kiến bằng văn bàn về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012) (08/11/2012)

-Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc (07/11/2012)

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Đại Thiên Lộc  (02/11/2012)

Tờ Trình Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc    (20/10/2012)

Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (17/09/2012)

Biên bản Họp Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc

(v/v chuyển đổi công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng DTL từ công ty TNHH MTV thành công ty TNHH hai thành viên trở lên) (17/09/2012)

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc

(v/v chuyển đổi công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng DTL từ công ty TNHH MTV thành công ty TNHH hai thành viên trở lên) (17/09/2012)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
(13/09/2012)

Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc

(v/v xin ý kiến cổ đông điều chính kế hoạch doanh thu,lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chia cổ tức năm 2012) (13/09/2012)

Biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc

(v/v xin ý kiến cổ đông điều chính kế hoạch doanh thu,lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chia cổ tức năm 2012) (13/09/2012)

Thông Báo Mời Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012

(07/04/2012)

Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng  (10/02/2012)

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc

(v/v tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền đợt 2 năm 2011 và tổ chức đại hội cổ đông thương niên năm 2012)  (02/02/2012)

-Thông Báo Tạm Ứng Cổ Tức 10% Bằng Tiền Đợt 2 Năm 2011 và Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2012  (02/02/2012)

Thông Báo Thông Tin Năm 2011

 -Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc 

(v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính-tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ )(22/12/2011)

Thông Báo Thay Đổi Người Được uỷ Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin  (02/12/2011)

Biên Bản Kiểm Phiếu Ý Kiến 

(v/v lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản) (28/11/2011)

-Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc 

(v/v lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011)(28/11/2011)

Tờ Trình Hội Đồng Quản Tri Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc 

(27/10/2011)

Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc  (12/07/2011) 

 –Thông Báo Về Việc Chuyển Đổi Trái Phiếu DTL CB 2010 

(12/07/2011)

           – Mẫu Giấy Đăng ký Chuyển Đổi Trái Phiếu

           – Mẫu Giấy Đăng ký Không Chuyển Đổi Trái Phiếu  

Thông Báo Về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Cho Việc Chi Trả Cổ Tức Đợt 1 Năm 2011  (16/05/2011)

Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Cổ Đông Nội Bộ  (26/04/2011)

Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Cổ Đông Nội Bộ  (21/04/2011)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc Năm 2011  (11/04/2011)

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc 

(v/v xin từ chức của bà Nguyễn Thị Bích Liên – Phó TGĐ công ty)(04/04/2011)

Thông báo Mời Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2011 

(11/03/2011)

Thông báo thay đổi ngày chi trả cổ tức 20% bằng tiền đợt 2 năm 2010  (07/03/2011)

Thông báo giao dich cổ phiếu của cổ đông nội bộ  (28/02/2011)

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tạm ứng 20% đợt 2 năm 2010 bằng tiền và tổ chức Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2011  (20/01/2011)

Thông Báo Thông Tin Năm 2010:

Thông báo đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Tp.HCM  (28/05/2010)

Thông báo chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu Đại Thiên Lộc  (12/05/2010)