Báo cáo tài chính công ty mẹ

 
 
  • Năm 2017
 
 
  • Năm 2016
 
 
  • Năm 2015
 
 
  • Năm 2014
 
 
  • Năm 2013
 
 
  • Năm 2012
 
 
  • Năm 2011
 
 
  • Năm 2010
 
 
  • Năm 2009
 
 
  • Năm 2008